Privacyverklaring

Informatiebeveiliging 

De gemeenten en de uitvoeringsorganisaties in Nederland hebben zich door middel van een convenant verplicht te houden aan een minimaal niveau van informatiebeveiliging. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Bescherming gegevens 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens en wat de privacyrechten zijn als organisaties de gegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat de wetten worden nageleefd. Organisaties of bedrijven die persoonsgegevens aan ons doorgeven, zijn volgens de AVG verplicht hun medewerkers hierover te informeren. U als organisatie of bedrijf kan deze verklaring aan uw medewerkers geven.

Digitale privacy

Duo+ zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy rondom het gebruik van de digitale balie. Veilige internettransacties hebben daarbij bijzondere aandacht.

Informatie over bezoeken aan de digitale balie worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. Aanvragen of verzoeken per digitaal formulier worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling.

Dit houdt in dat het duidelijk moet zijn welke gegevens er van hem of haar zijn vastgelegd en met wie deze gegevens worden uitgewisseld. Aan de cliënt wordt uitgelegd dat gegevens gedeeld worden, met wie en waarom.

Vertrouwelijke informatie via de mail wordt gegarandeerd veilig verstuurd met ZIVVER. Berichten kunnen alleen gelezen worden door de verzender en ontvanger en is veilig voor hackers. 
Lees meer over het gebruik van ZIVVER op Servicenormen.

Verantwoordelijk 

Duo+ is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang van persoonsgegevens. Daarnaast is het afdelingshoofd verantwoordelijk voor een goede omgang met persoonsgegevens binnen zijn afdeling. Op websites van de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn leest u hoe u in contact kunt komen met het college of de betreffende afdelingen.

Mocht u specifieke vragen hebben over een casus of dossier, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. Weet u niet wie dat is, wilt u dit niet of heeft u geen contactpersoon, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming via fg@duoplus.nl

Geheimhouding

Al onze medewerkers hebben een ambtseed of ambtsgelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Delen met anderen

Duo+ verstrekt uitsluitend uw gegevens aan andere organisaties als hiervoor een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Duo+ blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Fraude en misbruik 

Duo+ kan uw persoonsgegevens, opnames van telefoongesprekken of IP-adressen van websitebezoekers doorgeven aan politie en justitie. Maar ook aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. Duo+ heeft ook het recht om bij strafbare zaken informatie door te geven, zoals het bedreigen van een medewerker.

Bezoek website

Duo+ verzamelt via cookies het bezoekgedrag aan onze website, welke pagina, zoekterm of browser u gebruikt. Wij verzamelen via cookies geen persoonlijke gegevens.

Deze gegevens worden extern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verbeteren, optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

Duo+ plaatst zowel sessie- als permanente cookies. Daarnaast zijn cookies nodig om transacties te kunnen doen met de gemeente. Zonder cookies is dat niet mogelijk. Op Servicenormen kunt u lezen wat cookies zijn en hoe u deze kunt instellen of uitzetten. 

Uw rechten 

Inzage

U heeft het wettelijke recht op inzage van uw eigen gegevens. U kunt een schriftelijk verzoek bij de receptie van de gemeenten Diemen, Uithoorn of Ouder-Amstel indienen. Voor Duo+ kunt u terecht bij de gemeente Ouder-Amstel. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Het verzoek om inzage kan alleen door de daadwerkelijk persoon worden ingediend. Voor dit inzage-recht geldt een wettelijke minimum leeftijd van 16 jaar.

Correctie 

Als uw gegevens niet kloppen dan kunt u contact opnemen met de gemeente om deze aan te passen. Dit noemen we het “recht van correctie”.

Verwijderen

U heeft wettelijk recht om te vragen gegevens te verwijderen, maar dit is niet altijd mogelijk. Het is niet mogelijk om je gegevens uit de Basisregistratie personen te laten verwijderen. Duo+ is gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Als er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van uw gegevens kunnen deze verwijderd worden. Denk hierbij aan het vernietigen van uw gegevens na een sollicitatie.

Bezwaar 

Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens of tegen een vorm van verwerken dan kunt u contact opnemen met Duo+.

Datalekken 

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt.
In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u het vermoeden hebben, meld dit direct aan Duo+.
We kunnen dan direct maatregelen treffen om erger te voorkomen. Als uw gegevens betrokken zijn bij een datalek wordt u direct geïnformeerd door Duo+.

Klachten

Heeft u klachten over de dienstverlening of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Duo+.